สินค้ายอดฮิต

สินค้าใหม่

ค้นหาสินค้า
นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิชาภาษาไทย โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสระ วรรณยุกต์ มาตราตัวสะกด คำประสม คำควบกล้ำ คำซ้อน อักษรเดี่ยว อักษรคู่ อักษรนำ คำนาม คำกริยา และประโยค สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยเนื้อหาครบถ้วน ทำความเข้าใจง่าย บรรจุแน่นไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆ พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี (ภาษาไทย สำหรับ ป.2)
0.00 ฿ 0.0 THB
"คณิตคิดเร็ว" เป็นแบบฝึกสำหรับการ บวก ลบ คูณ หาร ตัวเลขแบบง่ายๆ ซึ่งมีคำตอบไม่เกิน 50 โดยใช้หลักการคิดคำนวณตัวเลขแบบซ้ำๆ เพื่อพัฒนาสมาธิ (EQ) และปัญญา (IQ) เป็นการสร้างเด็กฉลาดด้านการคิดคำนวณ ซึ่งจะทำให้เกิดความชำนาญในด้านการคิดคำนวณตัวเลข โดยได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 บท คือ การบวก การลบ การคูณ การหาร และแบบฝึกทบทวน โดยในการทำแบบฝึกหัดแต่ละชุด จะมีการจับเวลาด้วย เพื่อฝึกให้สมองตื่นตัวและคิดคำนวณได้อย่างรวดเร็ว พร้อมคำเฉลยอยู่ท้ายเล่ม หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เด็กๆ ได้พัฒนาทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ด้านการคิดคำนวณ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ขั้นสูงต่อไป (คณิตคิดเร็ว บวก ลบ คูณ หาร เล่ม 1)
0.00 ฿ 0.0 THB
ปัจจุบันวัฒนธรรมเกาหลีได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในประเทศไทย ทำให้คนไทยและวัยรุ่นไทยมีความสนใจ และอยากที่จะเรียนรู้ภาษาเกาหลีกันมากยิ่งขึ้น ทางคณะผู้เขียนจึงได้จัดทำหนังสือ "คัด เขียน เรียน เกาหลี" ขึ้นมา โดยรวบรวมตั้งแต่ความรู้เรื่องพยัญชนะ พยัญชนะซ้อน หลักการเขียนพยัญชนะซ้อน สระและสระประสม หลักการเขียนสระประสม ตัวสะกด การประสมคำ การอ่านออกเสียง และคำศัพท์ที่ควรรู้ ซึ่งจัดไว้เป็นหมวดเพื่อง่ายต่อการจดจำพร้อมทั้งแบบฝึกหัดเพื่อเพิ่มความคุ้นเคย และความชำนาญในการอ่าน-เขียนภาษาเกาหลีมากยิ่งขึ้น (คัด เขียน เรียน เกาหลี)
0.00 ฿ 0.0 THB