แบบฝึกชุดเก่งคณิตคิดเร็ว ฝึกทักษะการคำนวณชุดนี้ มีทั้งหมด 6 เล่ม ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับ ครู ผู้ปกครอง นักเรียน นำไปใช้ประโยชน์ในการฝึกฝนและพัฒนาทักษะในการคิดคำนวณ โดยผู้จัดทำได้ทำการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้และมาตรฐานช่วงชั้นให้สอดคล้องกับกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผลที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระคณิตศาสตร์ มีทักษะกระบวนการและเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ ตลอดจนสามารถนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และเป็นพื้นฐานในระดับที่สูงขึ้น ( เก่งคณิตคิดเลขเร็ว ชุดฝึกทักษะการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 +เฉลย)


บาร์โค้ด:

8858710300123


ยี่ห้อ :

ดอกหญ้าวิชาการ, บจก. สนพ.

อัพเดตเมื่อ:

12/12/2019 12:15:23


รายการสินค้าทั้งหมดของสมาชิก

บริษัท :

Dokya Academic Press Co., Ltd.

รหัสบริษัท :

8858710399998

อีเมล์:

dokyastore@gmail.com

ที่อยู่:

No. 4

Soi Boromrajchonnanee 54 Boromrajchonnanee Road

Sub District Chimpree District Taringchan

Bangkok

10170


เป็นสมาชิกตั้งแต่:

31/01/2007


ความกว้าง:

183.0

MM


ความสูง:

260.0

MM


ความลึก:

7.0

MM

น้ำหนัก:

260.0

GR