สินค้ายอดฮิต

สินค้าใหม่

ค้นหาสินค้า
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus and Instructional Design) รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยออกแบบเป็นหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน (Standard-based Unit plan) และออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design ซึ่งเป็นกระบวนทัศน์ของการออกแบบการเรียนการในแนวทางใหม่ที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในต่างประเทศ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรส่วนใหญ่ยอมรับว่าเป็นวิธีการออกแบบหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ เพราะในหน่วยการเรียนรู้จะนำเสนอรายละเอียดของกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ แหล่งการเรียนรู้ เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล ที่สามารถนำไปปฏิบัติในชั้นเรียนได้อย่างเป็นระบบ ถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่สุดของการจัดทำหลักสูตรอิงมาตรฐาน (Standard-based Curriculum) เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนด (คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.1)
0.00 ฿ 0.0 THB