สินค้ายอดฮิต

สินค้าใหม่

ค้นหาสินค้า
หนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับอนุบาล (ฉบับปรับปรุง) เป็นสื่อการเรียนรู้ที่มีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อมุ่งเสริมประสบการณ์สำหรับชั้นอนุบาลปีที่ 1 2 และ 3 ระดับละ 8 เล่ม รวมทั้งหมด 24 เล่ม โดยเป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นตามแนวคิดพหุปัญญา (Multiple Intelligences) และการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นมาตรฐาน (Brain-Based Learning) และยังสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546 มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และได้ปรับให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ของหลักสูตร ตามสาระที่ควรเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรอันเป็นเรื่องราวรอบตัวเด็ก (หนังสิอเสริมประสบการณ์ หน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 2)
0.00 ฿ 0.0 THB
หนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับอนุบาล (ฉบับปรับปรุง) เป็นสื่อการเรียนรู้ที่มีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อมุ่งเสริมประสบการณ์สำหรับชั้นอนุบาลปีที่ 1 2 และ 3 ระดับละ 8 เล่ม รวมทั้งหมด 24 เล่ม โดยเป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นตามแนวคิดพหุปัญญา (Multiple Intelligences) และการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning) และยังสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546 มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาเพื่อกระประักันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และได้ปรับให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ของหลักสูตร ตามสาระที่ควรเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรอันเป็นเรื่องราวของรอบตัวเด็ก (หนังสิอเสริมประสบการณ์ หน่วย ครอบครัวของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 2)
0.00 ฿ 0.0 THB