สินค้ายอดฮิต

สินค้าใหม่

ค้นหาสินค้า
“แบบฝึกการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์ ป.4” เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อฝึกให้นักเรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์ ฝึกการอ่านบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตลอดจนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนำความรู้ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา การดำเนินชีวิต การศึกษาต่อ การมีเหตุผล มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ พัฒนาการคิดอย่างมีระบบและสร้างสรรค์ เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เหมาะสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาทุกสังกัด (แบบฝึกการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์ ป.4 +เฉลย)
0.00 ฿ 0.0 THB
หนังสือสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชุด Smart Kids ฟุด ฟิด ฟอ ไฟ ชั้นอนุบาล 2 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปูพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษ ที่นักเรียนก่อนปฐมวัยจำเป็นต้องรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับสูงขึ้น เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เหมาะสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยทุกสังกัด เนื้อหาประกอบด้วย การฝึกอ่าน ฝึกเขียนตัวเลข ตัวอักษรภาษาอังกฤษด้วยวิธีการที่ถูกต้อง เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆ เพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน รู้จักมองรูปภาพแล้วบอกได้ว่าสิ่งเหล่านั้นเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร นอกจากนั้นในแต่ละบทยังมีแบบทดสอบความรู้ เพื่อวัดความเข้าใจของเด็กอีกด้วย (สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) Smart Kids ฟุด ฟิด ฟอ ไฟ อนุบาล 2)
0.00 ฿ 0.0 THB
"แบบฝึกการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์ ป.6" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อฝึกให้นักเรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์ ฝึกการอ่านบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตลอดจนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนำความรู้ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา การดำเนินชีวิต การศึกษาต่อ การมีเหตุผล มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ พัฒนาการคิดอย่างมีระบบและสร้างสรรค์ เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เหมาะสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาทุกสังกัด (แบบฝึกการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์ ป.6 +เฉลย)
0.00 ฿ 0.0 THB