คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus and Instructional Design) รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยออกแบบเป็นหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน (Standard-based Unit plan) และออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design ซึ่งเป็นกระบวนทัศน์ของการออกแบบการเรียนการในแนวทางใหม่ที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในต่างประเทศ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรส่วนใหญ่ยอมรับว่าเป็นวิธีการออกแบบหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ เพราะในหน่วยการเรียนรู้จะนำเสนอรายละเอียดของกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ แหล่งการเรียนรู้ เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล ที่สามารถนำไปปฏิบัติในชั้นเรียนได้อย่างเป็นระบบ ถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่สุดของการจัดทำหลักสูตรอิงมาตรฐาน (Standard-based Curriculum) เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนด (คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.1)


บาร์โค้ด:

8858649107701


ยี่ห้อ :

อักษรเจริญทัศน์ อจท., บจก.

อัพเดตเมื่อ:

12/12/2019 12:07:40


รายการสินค้าทั้งหมดของสมาชิก

บริษัท :

Aksorn Charoen Tat Act. Co.,Ltd.

รหัสบริษัท :

8858649199997

อีเมล์:

lakana@aksorn.com

ที่อยู่:

No. 142

Soi Praeng Sappasart Tanow Road

Sub District San Chaopor Sua, District Pranakorn

Bangkok

10200


เป็นสมาชิกตั้งแต่:

19/07/2005


ความกว้าง:

180.0

MM


ความสูง:

249.0

MM


ความลึก:

10.0

MM

น้ำหนัก:

315.0

GR