หนังสือเสริมประสบการณ์ ระดับอนุบาล (ฉบับปรับปรุง) เป็นสื่อการเรียนรู้ที่มีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อมุ่งเสริมประสบการณ์สำหรับชั้นอนุบาลปีที่ 1 2 และ 3 ระดับละ 8 เล่ม รวมทั้งหมด 24 เล่ม โดยเป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นตามแนวคิดพหุปัญญา (Multiple Intelligences) และการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning) และยังสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546 มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาเพื่อกระประักันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และได้ปรับให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ของหลักสูตร ตามสาระที่ควรเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรอันเป็นเรื่องราวของรอบตัวเด็ก (หนังสิอเสริมประสบการณ์ หน่วย ครอบครัวของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่ 2)


บาร์โค้ด:

8858700701961


ยี่ห้อ :

แม็ค, บจก.สนพ.

อัพเดตเมื่อ:

22/01/2020 18:48:57


รายการสินค้าทั้งหมดของสมาชิก

บริษัท :

Mac Education Co., Ltd.

รหัสบริษัท :

8858700799999

อีเมล์:

macpress@maceducation.com

ที่อยู่:

No. 9/99

Soi Ladprao 38, Mac Building Ladprao Road

Sub District Chandrasem District Chatujak

Bangkok

10900


เป็นสมาชิกตั้งแต่:

13/10/2006


ความกว้าง:

209.0

MM


ความสูง:

293.0

MM


ความลึก:

2.0

MM

น้ำหนัก:

100.0

GR