"แบบฝึกการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์ ป.6" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อฝึกให้นักเรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์ ฝึกการอ่านบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตลอดจนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนำความรู้ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา การดำเนินชีวิต การศึกษาต่อ การมีเหตุผล มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ พัฒนาการคิดอย่างมีระบบและสร้างสรรค์ เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เหมาะสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาทุกสังกัด (แบบฝึกการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์ ป.6 +เฉลย)


บาร์โค้ด:

8859010200267


ยี่ห้อ :

นิภาพรบุ๊คส์

อัพเดตเมื่อ:

12/12/2019 12:13:40


รายการสินค้าทั้งหมดของสมาชิก

บริษัท :

Nipaporn Books

รหัสบริษัท :

8859010299995

อีเมล์:

gorapop@hotmail.com

ที่อยู่:

No.44/18 Moo 8

Sub District Bangkratuek District Sampran

Nakhon Pathom

73210


เป็นสมาชิกตั้งแต่:

04/07/2012


ความกว้าง:

183.0

MM


ความสูง:

259.0

MM


ความลึก:

8.0

MM

น้ำหนัก:

350.0

GR